CCAOX00001-0101-01
十六族圖騰領帶-紅太魯閣
太魯閣族(紅)
CCAOX00001-0116-01
十六族圖騰領帶-泰雅族
泰雅族(紅)
CCAOX00001-0201-01
十六族圖騰領帶-太魯閣族
太魯閣族(白)
CCAOX00001-0303-01
十六族圖騰領帶-撒奇萊雅族
撒奇萊雅族(白)
CCAOX00001-0516-01
十六族圖騰領帶-紫泰雅
泰雅族(紫)
CCAOX00001-0601-01
十六族圖騰領帶-藍太魯閣
太魯閣族(藍)
CCAOX00001-0609-01
十六族圖騰領帶-少布農
布農族(藍)
CCAOX00001-0717-01
十六族圖騰領帶-棕山海
族群諧和(棕)
CCAOX00001-1003-01
十六族圖騰領帶-噶瑪蘭
噶瑪蘭族(黑)
CCAOX00001-1009-01
十六族圖騰領帶-布農族
布農族(黑)
電話:03-8361736
地址:(970) 花蓮市博愛街116號   No. 116, Bo' ai St, Hualien City,  Hualien County 970, Taiwan